برسام سیر
برسام سیر

آفر لحظه آخری آنتالیا ویژه 4 و 5 شهریور - پگاسوس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,940,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,050,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,030,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,800,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,200,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,790,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,320,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,740,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,600,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
PARK ROOM
2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,690,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,820,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,730,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,980,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,560,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,350,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,170,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,860,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,340,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
STD
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
15,529,500 تومان 14,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,436,000 تومان 22,320,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,870,000 تومان 9,400,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,670,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,520,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,670,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,520,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,550,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
-
کودک بدون تخت (6-2 سال)
-
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,730,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,690,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
16,789,500 تومان 15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,528,000 تومان 23,360,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,907,000 تومان 11,340,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,520,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,430,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,130,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,320,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,400,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,260,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,400,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,820,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,880,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,700,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,660,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,070,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,350,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,750,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,270,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,380,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,570,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,000,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,350,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,380,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,000,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,850,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,880,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,650,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,880,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,650,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,880,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,880,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,760,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,760,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,760,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,150,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,150,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
48,920,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,630,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
37,264,500 تومان 35,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
60,648,000 تومان 57,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,790,000 تومان 19,800,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
59,330,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,250,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
49,930,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,060,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
63,370,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
64,830,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,560,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,870,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
-
کودک بدون تخت (6-2 سال)
-
2 تخته (هرنفر)
54,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
92,120,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
28,540,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
97,650,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
29,400,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,490,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

آنتالیا ویژه  4 و 5  شهریور- پگاسوس

پکیج در تاریخ 5 شهریور شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد. 

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

 ***در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

کد:500

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt