تور ترکیبی روسیه

درباره تور ترکیبی روسیه

  راهنمای سفری مسکو:(مسکو+سن پیترزبورگ)

روز اول: ورود به مسکو، استقبال در فرودگاه و ترانسفر به هتل، چک این و ایفلوی لیدر ( تحویل سیم کارت روسیه تحویل هندزفری ویژه گشتها و آشنایی کامل با شهر مسکو ) - زمان آزاد برای استراحت

روزدوم: صرف صبحانه در هتل ، گشت اول : بازدید از ایستگاههای تاریخی متروی مسکو، خیابان نیکولسکایا، فروشگاه تاریخی گوم، بازدید از مجموعه میدان سرخ ( کاخ کرملین - آتش جاویدان- نقطه صفرو ...) کلیسای سنت باسیل ( نمای بیرون) باغ الکساندر ، یادبود سرباز گمنام و مراسم تعویض پست نگهبان ،صرف ناهار .

برنامه آپشنال برای عصر: رقص فولکوریک روسی

روز سوم: صرف صبحانه در هتل ، گشت دوم : بازدید از کلیسای منجی ، پل پاتریاخ ، بام مسکو ( ثپه وارابیف ، تپه گنجشگ ) و بازدید و گشت در خیابان زیبای آربات.

برنامه آپشنال برای عصر: سیرک مسکو 
روزچهارم: صرف صبحانه در هتل و ترانسفر به ایستگاه قطار ،حرکت بسمت سن پیترزبورگ با قطار سریع السیر ساپسان ، ترانسفر به هتل و چک این و وقت آزاد برای استراحت.
برنامه آپشنال برای عصر : گشت بازدید از باز شدن پلها به همراه قایق سواری و  صرف شام.
روز پنجم: صرف صبحانه در هتل ،گشت سوم : گشت شهری سن پیترزبورگ ،بازدید از داخل کلیسای کازان ، خیابان زیبای نوسکی ، بازدید از میدان اسحاق و نمای بیرونی کلیسا اسحاق ، جزیره واسیلی ، رودخانه نوا،آشنایی با صنایع دستی روسی صرف ناهار.
برنامه آپشنال عصر: بازدید از باله دریاچه قو اثر چایکوفسکی .

روز ششم: صرف صبحانه در هتل ، گشت چهارم : بازدید از محوطه قلعه پیتر و پایول ( جزیره زایچی ) میدان کاخ ، صرف ناهار ، بازدید از کاخ زمستانی و داخل موزه بزرگ هرمیتاژ ( دومین موزه بزرگ دنیا ، تمامی ورودیه ها رایگان می باشد).

روز هفتم: صرف صبحانه در هتل ، وقت آزاد برای استراحت و یا استفاده از گشتهای آپشنال کاخ کاترین ، باغ پترهوف ( فواره ها ) و ...

روز هشتم: صرف صبحانه در هتل ، وقت آزاد جهت خرید و... ترانسقر به فرودگاه جهت بازگشت به ایران .                                                                                                   

راهنمای سفری مسکو( سن پیترزبورگ + مسکو)

روز اول : ورود به سن پیترزبورگ ، استقبال در فرودگاه و ترانسفر به هتل. چک این و اینفلوی لیدر ( تحویل سیم کارت روسیه ، تحویل هندزفری ویژه گشتها و آشنایی کامل با شهر سن پیترزبورگ) ، زمان آزاد برای استراحت 

برنامه آپشنال برای شب: گشت بازدید از باز شدن پلها به همراه قایق سواری و شام .

روز دوم: صرف صبحانه در هتل ، گشت اول شهری سن پیتربورگ ، بازدید از داخل کلیسازی کازان ، خیابان زیبای نوسکی، بازدید از میدان اسحاق و نمای بیرونی کلیسا اسحاق ، جزیره واسیلی ، رودخانه نوا ، آشنایی با صنایع دستی روسی ، صرف ناهار .

برنامه آپشنال عصر : بازدید از باله ی دریاچه قو اثر چایکوفسکی.

روز سوم: صرف صبحانه در هتل ، گشت دوم: بازدید از محوطه قلعه پیترو پایو( جزیره زایچی) میدان کاخ، صرف ناهار ، بازدید از کاخ زمستانی و داخل موزه بزرگ هرمیتاژ( دومین موزه بزرگ دنیا ، ورودیه ها رایگان است).

روز چهارم : صرف صبحانه در هتل وقت آزاد برای استراحت و یا استفاده از گشتهای آپشنال کاخ کاترین ، باغ پترهوف ، فواره ها و ....

روز پنجم: صرف صبحانه در هتل و ترانسفر به استگاه قطار ، حرکت به سمت مسکو با قطار سریع السیر ساپسان ، ترانسفر به هتل و چک این و وقت آزاد جهت استراحت.

روز ششم : صرف صبحانه در هتل ، گشت سوم : بازدید از ایستگاههای تاریخی متروی مسکو ، خیابان نیکولسکایا ، فروشگاه تاریخی گوم ، بازدی از مجموعه میدان سرخ ( کاخ کرملین ، آتش جاویدان و نقطه صفرو ..) کلیسای سنت باسیل ( نمای بیرون ) باغ الکساندر ، یادبود سرباز گمنام و مراسم تعویض پست نگهبان ، صرف ناهار.

برنامه آپشنال برای عصر: رقص فولکوریک روسی 

روز هفتم: صرف صبحانه در هتل ، گشت چهارم : بازدید از کلیسای منجی ، پل پاتریاخ ، بام مسکو( ثپه وارابیف، ثپه گنجشگ، وبازدید و گشت در خیابان زیبای آربات .

برنامه آپشنال برای عصر: سیرک مسکو.

روز هشتم : صرف صبحانه در هتل ، وقت آزاد جهت خربد و ترانسفر به فرودگاه جهت بازگست به ایران.

گشتهای آپشنال خارج از برنامه تور بوده و انتخاب و مبلغ آن جداگانه بعهده مسافر می باشد.