برسام سیر
برسام سیر

تور آنتالیا ویژه 1 مرداد -سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,090,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,390,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,690,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,590,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,590,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,990,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,290,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,690,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,790,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,790,000 تومان
STD
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,289,500 تومان 25,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,739,500 تومان 14,990,000 تومان
STD
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,989,500 تومان 19,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,864,500 تومان 27,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,739,500 تومان 14,990,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,090,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
15,590,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,090,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,290,000 تومان
STD
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,034,500 تومان 22,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,859,500 تومان 29,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,209,500 تومان 16,390,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,590,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
24,874,500 تومان 23,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,589,500 تومان 31,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,629,500 تومان 16,790,000 تومان
ELEGANCE ROOM
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
25,609,500 تومان 24,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,729,500 تومان 38,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,049,500 تومان 17,190,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,290,000 تومان
STD
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,659,500 تومان 25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,639,500 تومان 32,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,574,500 تومان 17,690,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
17,690,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,090,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,290,000 تومان
LAND VIEW
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
27,499,500 تومان 26,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,684,500 تومان 35,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,994,500 تومان 18,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,390,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,890,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,890,000 تومان
STD
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
29,179,500 تومان 27,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,524,500 تومان 36,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,834,500 تومان 18,890,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
18,890,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,390,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,290,000 تومان
LAND
2 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,690,000 تومان
STD
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
31,069,500 تومان 29,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,359,500 تومان 39,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,779,500 تومان 19,790,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
19,990,000 تومان
STD LAND
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
31,699,500 تومان 30,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,304,500 تومان 40,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,094,500 تومان 20,090,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,390,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,590,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,890,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
20,790,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,090,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,490,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,490,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
21,990,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
22,490,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,490,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,790,000 تومان
STD
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
39,574,500 تومان 37,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,064,500 تومان 51,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
24,979,500 تومان 23,790,000 تومان
SEA VIEW
2 تخته (هرنفر)
37,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
23,790,000 تومان
LAND
2 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
24,990,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
25,090,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
26,590,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
28,590,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
76,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
29,590,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
49,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
67,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
30,490,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
31,090,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
31,090,000 تومان
SPR
2 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
80,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
34,690,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
40,490,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
115,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
40,490,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
116,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
40,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
81,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
137,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
46,690,000 تومان
LAND
2 تخته (هرنفر)
120,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
206,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
65,890,000 تومان
KEMER

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا ویژه 1 مرداد  

جمعه ساعت 5:30 رفت - پنجشنبه ساعت 23:15 برگشت 

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی سان اکسپرس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی 

***در هتلهای رویال وینگز، رویال سگینوس و رویال هالیدی کودک بالای 7 سال و هتل کنکورد دلوکس کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می شود.

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان ونرخ  کودک 2 تا 6 سال 8.690.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست PRR از 72 ساعت الی 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور ، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد  میگردد.

9.جهت ردخواست بیمه جامع پوشش کرونا مبلغ 200000هزار تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00


مسئولین تور

  • خانم نیک محمدی
  • خانم ایلانلو
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt