برسام سیر
برسام سیر

آفر آنتالیا ویژه 12 , 13اردیبهشت - ماهان و ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
1,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,695,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
2,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,095,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
1,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,695,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
2,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
2,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
1,845,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
2,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,695,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
1,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,695,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
3,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
3,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,645,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,045,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
3,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,145,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
3,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,245,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
3,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,295,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,695,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
3,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,445,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
3,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,445,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,145,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,745,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,545,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
SUPERIOR
2 تخته (هرنفر)
4,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,495,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,695,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,495,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,545,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
RUN OF THE HOUSE
2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,745,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,695,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
5,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
5,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,845,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
5,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,845,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
5,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
2,895,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,695,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
5,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,045,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
5,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,195,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,045,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
5,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,045,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
garden
2 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
SIDE SEA
2 تخته (هرنفر)
6,145,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,145,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
6,145,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,145,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
6,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,445,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,245,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
6,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,445,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,245,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,345,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
CLUB
2 تخته (هرنفر)
6,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,545,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,445,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
ELEGANCE
2 تخته (هرنفر)
7,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,845,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,845,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
7,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,545,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,845,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
7,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
7,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,045,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
8,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,445,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,045,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
8,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,145,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
9,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,045,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,345,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
10,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,845,000 تومان
STD

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

آنتالیا ویژ12.13اردیبهشت - ماهان و ایران ایر

پرواز ماهان در تاریخ 13 اردیبهشت شامل 200.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان و ایران ایر به مقصددنیزلی– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان میباشد 

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt