برسام سیر
برسام سیر

آنتالیا ویژه 14 و 15 بهمن 1400 - پگاسوس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
net
2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
8,914,500 تومان 8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,550,000 تومان 11,000,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
9,439,500 تومان 8,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,484,500 تومان 11,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
9,964,500 تومان 9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (12-6 سال)
-
کودک بدون تخت (6-2 سال)
-
4PAX
2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,374,500 تومان 13,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
10,489,500 تومان 9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,224,500 تومان 10,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,634,500 تومان 14,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,329,500 تومان 10,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,645,000 تومان 14,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,064,500 تومان 11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,419,500 تومان 16,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,064,500 تومان 11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,104,500 تومان 16,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,274,500 تومان 11,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,430,000 تومان 16,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,379,500 تومان 11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,049,500 تومان 17,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,799,500 تومان 12,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,364,500 تومان 17,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,639,500 تومان 12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,359,500 تومان 19,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,374,500 تومان 13,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,409,500 تومان 20,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,724,500 تومان 20,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,724,500 تومان 20,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,290,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
16,579,500 تومان 15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,349,500 تومان 23,190,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,314,500 تومان 16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,460,000 تومان 25,200,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
23,089,500 تومان 21,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,264,500 تومان 35,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
22,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
26,449,500 تومان 25,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,144,500 تومان 41,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
32,749,500 تومان 31,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
54,064,500 تومان 51,490,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,764,500 تومان 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,239,500 تومان 4,990,000 تومان
استخر آبگرم
2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,990,000 تومان
استخر آبگرم

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

آنتالیا ویژه 14 و 15 بهمن 1400 - پگاسوس

تضمین قیمت

*** پرواز روزهای جمعه به مقصد فرودگاه قاضی پاشا و پرواز روزهای پنجشنبه و شنبه به مقصد فرودگاه بین المللی آنتالیا انجام می شود. ***
تاریخ 15 بهمن مبلغ یک میلیون تومان افزایش نرخ دارد

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

***مسافرین درصورت دریافت دوز کامل واکسن ها ی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیوآر کد وارد این کشور شوند و درصورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.

همراه داشتن HESS COD

خدمات:

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس برسام سیرآریا

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی

 هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیرآریا در این مورد پاسخگو نیست.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt