آنتالیا ویژه 14 و 15 بهمن 1400 - پگاسوس

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
BELDIBI KEMER
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : net
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELDIBI KEMER
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LARA PALACE
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PRIVADO
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,744,700 تومان 8,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,330,000 تومان 11,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELAMIR RESORT
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMIR RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARMELLA HILL SIDE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIDE CROWN PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,259,700 تومان 8,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,246,700 تومان 11,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LINDA RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CASTIVAL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,774,700 تومان 9,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  - -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  - -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  - -
توضیحات : 4PAX
محله :
چشم انداز :
6 شب
ALEXIA RESORT SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROX ROYAL HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIFE FAMILY RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PORT RIVER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,100,700 تومان 13,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASKA LARA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
PORTO BELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
THE SENSE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AKKA ALINDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,010,700 تومان 10,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,336,700 تومان 14,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,113,700 تومان 10,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,347,000 تومان 14,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
AKKA ANTEDON
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,834,700 تومان 11,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,087,700 تومان 16,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,834,700 تومان 11,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,778,700 تومان 16,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
MELAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK ARCADIA SPORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,040,700 تومان 11,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,098,000 تومان 16,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,143,700 تومان 11,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,705,700 تومان 17,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
TUI MAGIC LIFE JACARANDA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK ATLANTIS DELUXE & RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,555,700 تومان 12,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,014,700 تومان 17,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC SANTAI FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TRENDY LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS DOWN TOWN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,971,700 تومان 19,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
SPICE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELLIS DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
CONCORDE DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,100,700 تومان 13,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,001,700 تومان 20,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
XANADU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,310,700 تومان 20,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,409,700 تومان 13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,310,700 تومان 20,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA KEREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL SEGINUS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
ALVA DONNA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIRENE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUENO DELUXE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,263,700 تومان 15,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,885,700 تومان 23,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,984,700 تومان 16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,956,000 تومان 25,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY RESORT BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
NIRVANA COSMOPOLITAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
GLORIA GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TITANIC MARDEN PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
CALISTA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,649,700 تومان 21,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,554,700 تومان 35,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
CORNELIA DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
THE LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CORNELIA DIAMOND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,945,700 تومان 25,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,322,700 تومان 41,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
REGNUM CARYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,125,700 تومان 31,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,034,700 تومان 51,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,139,700 تومان 4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم
محله :
چشم انداز :
6 شب
MAXX ROYAL BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات : استخر آبگرم

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه 14 و 15 بهمن 1400 - پگاسوس

تضمین قیمت

*** پرواز روزهای جمعه به مقصد فرودگاه قاضی پاشا و پرواز روزهای پنجشنبه و شنبه به مقصد فرودگاه بین المللی آنتالیا انجام می شود. ***
تاریخ 15 بهمن مبلغ یک میلیون تومان افزایش نرخ دارد

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

***مسافرین درصورت دریافت دوز کامل واکسن ها ی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیوآر کد وارد این کشور شوند و درصورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.

همراه داشتن HESS COD

خدمات:

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه زمستان + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس برسام سیرآریا

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی

 هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیرآریا در این مورد پاسخگو نیست.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید