آنتالیا ویژه 29 آبان - پگاسوس - 4شب

این تور منقضی شده است

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  4,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
belkon
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARMAS LABADA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
THRONE SEAGATE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SENSITIVE PREMIUM RESORT & SPA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : 4PAX
محله :
چشم انداز :
4 شب
WIND OF LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MIAROSA KEMER BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SEA LIFE KEMER RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AYDIN BEY QUEENS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,940,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AKKA ALINDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SEALIFE FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
4 شب
PORTO BELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AQUA WORLD BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CRYSTAL DELUXE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AMARA PREMIER PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AKKA ANTEDON
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,260,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AMON HOTEL BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MELAS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIMAK ARCADIA SPORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ASTERIA KEREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIMAK ATLANTIS DELUXE & RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,523,000 تومان 14,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,963,700 تومان 5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SPICE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
BELLIS DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,620,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELPHINE BE GRAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
IC GREEN PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
4 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,212,200 تومان 15,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,963,700 تومان 5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
XANADU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ROYAL SEGINUS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ROYAL HOLIDAY PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SUENO DELUXE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,020,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,830,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIXOS BELDIBI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIXOS DOWN TOWN
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,330,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SUSESI
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LARA BARUT COLLECTION
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TITANIC MARDEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GLORIA GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,040,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
4 شب
THE LAND OF LEGEND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,304,000 تومان 16,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,315,600 تومان 26,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,963,700 تومان 5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,654,700 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADAM&EVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CALISTA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NG PHASELIS BAY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,820,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
REGNUM CARYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,490,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آنتالیا ویژه 29 آبان - پگاسوس

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .
مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

تور آنتالیا از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس برسام سیرآریا

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و برسام سیرآریا در این مورد پاسخگو نیست.

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید