تور تایلند-پوکت نوروز 98

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
7 شب
ROYAL CROWN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,640,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
I DEE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,720,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
NATURAL RESORT
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,720,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
BARAMEE HIP
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,610,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,720,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
PJ PATONG
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,810,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
BEL AIR
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,810,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
PATONG HERITAGE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,810,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ANDATEL GRANDE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,810,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
DEEVANA PATONG
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,140,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
FISHERMENS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,140,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ASHLEE PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,660,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
IBIS PHUKET
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,130,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,310,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
CENTRA BLUE MARINE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ROYAL PARADISE HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,400,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
SLEEP WHITH ME
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,480,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
HYATT PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,560,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
SWISSOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,730,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
ANDAMAN EMBRACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
MILLENIUM
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
CREST RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,900,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
DUANGJITT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,980,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
NOVOTEL PATONG
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,070,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
GRACE LAND
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,150,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
DIAMOND CLIFF
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,400,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
AVISTA HIDEAWAY
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
THAVORN BEACH VILLAGE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,680,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  9,740,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
HYATT REGENCY
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,680,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,100,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
AMARI PHUKET
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,410,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
LREMEEDIEN PHUKET
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  11,170,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
7 شب
CENTRA GRAND BEACH
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  11,170,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
پرینت حساب بانکی
1 قطعه عکس رنگی 4*3 متفاوت با پاسپورت
کپی شناسنامه وکارت ملی
فرم مشخصات فردی
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بلیط داخلی از بانکوک به پوکت و بالعکس
7 شب اقامت در هتل با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
ویزای توریستی
بیمه مسافرتی
گشت شهری
تور لیدر محلی
سیم کارت
مسئولین تور
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

پکیج در تاریخ های 29 اسفند و 1و2و4 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

نکات قابل توجه:

در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

پرواز و هتل چارتر،غیر قابل استرداد می باشد.

-هزینه بیمه بالای 55 سال جدا محاسبه می شود.

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه  ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و از بابت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس برسام سیر در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه میباشد.

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

توجه : از تاریخ 11/9 ، ساعت کاری آژانس در ایام عادی از ساعت 9 صبح تا 21 و در ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 17 می باشد و در طول این ساعات، همکاران ما آماده ی پاسخگویی به شما عزیزان می باشند.

پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید