تور مارماریس 24 خرداد(مستقیم)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/24 ساعت حرکت: 00:25 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA DLM
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/31 ساعت حرکت: 04:00 شرکت حمل و نقل : معراج
DLM IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SERIN HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : NET
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,399,700 تومان 46,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,634,700 تومان 71,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,108,700 تومان 27,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,914,700 تومان 47,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,466,700 تومان 85,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,508,850 تومان 23,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,974,700 تومان 49,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,028,700 تومان 91,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,910,550 تومان 24,185,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,798,700 تومان 50,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,676,700 تومان 92,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,071,230 تومان 24,341,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LALILA BLUE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,270,700 تومان 52,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,028,700 تومان 91,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,859,700 تومان 28,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : STANDARD
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FAROS PREMIYUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW
آفر ویژه
محله :
چشم انداز :
6 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,815,700 تومان 54,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  104,534,700 تومان 101,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,874,630 تومان 25,121,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,379,700 تومان 12,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW BEACH FORENT
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELLITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LAND VIEW DELUXE
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARTI RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW DELUXE
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
MARMARIS BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : LIMITED SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELLITE WORLD
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : SEA VIEW DELUXE
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
AQUA BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  104,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  134,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات : BUNGALOW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  134,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  146,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  118,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  141,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتتور مارماریس از تهران و پرواز مستقیم به مارماریس بهترین هتل های 5 ستاره ، پرواز معراج ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی.

1) استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس برسام سیر آریا در این مورد پاسخگو نیست..
.
2) مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد..

3) برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است..

4) نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد

5) در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می‌شود.


استخر سرپوشیده آب گرم ORKA LOTUS

CODE:2000


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید