تور بدروم (فرودگاه بدروم) 3 خرداد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/03 ساعت حرکت: 01:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA BJV
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/10 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
BJV IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
SMART STAY BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز :
6 شب
RIVA BODRUM
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : CLUB ROOM +18
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
GOLDEN BEACH
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
AYAZ AQUA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
MY ELLA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
BENDIS BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : مرکز بدروم
چشم انداز : STD
6 شب
MANDARIN RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : بدروم مرکز
چشم انداز : STD
6 شب
TMT LABRANDA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : بدروم مرکز
چشم انداز : STD
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله : ایچملر
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : STD
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : بدروم مرکز
چشم انداز : STD
6 شب
SALMAKIS BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : ارتاکنت
چشم انداز : STD
6 شب
KAIRABA BODRUM IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله : گونبت
چشم انداز : STD
6 شب
SELECTUM COLOURS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : گوندوغان
چشم انداز : STD
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
محله : گورجینلیک
چشم انداز : STD
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
SIANJI WELL- BEING
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : STD
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  128,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  182,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,500,000 تومان
توضیحات : ANEX
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات


پرواز رفت و برگشت ایران‌ایرتور . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در بدروم به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی.

نرخ کودک زیر 2 سال 1.690.000 تومان می باشد .
 

درصورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 5.000.000 تومان به پکیج اضافه می شود.


برای مطالعه شرایط اقساط وارد لینک شوید.


CODE:2000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید