تور استانبول

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1402/09/10 ساعت حرکت: 19:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/09/14 ساعت حرکت: 12:45 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IST IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
MONOPOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
MONTAGNA HERA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
TAKSIM CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
AYSA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
GRAND HILARIUM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
STYLE SISLI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
MINEO
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
ELYSIUM STYLES TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
HALIFAKS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
BUKE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
SEMINAL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
DORA PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
AVANTGARDE TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز : STD
4 شب
RADISSON BLU SISLI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
توضیحات

1-نرخ کودک زیر دوسال 1/990/000 تومان می باشد.

2-پاسپورت حداقل دارای 7 ماه اعتبار .

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید