تور کوش آداسی

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/21 ساعت حرکت: 01:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/28 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

6 شب
MELIKE
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
ROXX ROYAL
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
SURTEL HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
RICHMOND EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,370,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : JUNIOR CLUB
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
6 شب
AQUA FANTASY
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000 تومان
توضیحات : SELECT ROOM
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید