تور استانبول خرداد و تیر ماه 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/03/30 ساعت حرکت: 15:00 شرکت حمل و نقل : آسمان
IKA IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/04/03 ساعت حرکت: 11:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IST IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,616,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,644,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,132,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,616,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,644,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,132,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,252,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,704,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,132,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,252,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,704,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,132,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MONTAGNA HERA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,676,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NAPOLYON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,312,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,824,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,132,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,736,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,824,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,736,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,884,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,616,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,948,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,612,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AYSA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,948,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,036,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,308,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,344,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,372,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,944,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,192,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,372,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,248,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,584,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,732,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,584,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,368,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,132,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,584,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,916,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,708,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,796,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,096,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,192,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,796,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,944,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,404,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,216,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,556,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,432,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,064,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,192,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LAMPA DESIGN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,432,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,732,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,492,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,064,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,252,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,536,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,264,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,916,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,344,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,916,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,244,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,984,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,168,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,608,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,656,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,496,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,384,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ELYSIUM STYLES TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,764,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,940,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,976,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,152,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,404,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AVANTGARDE TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,776,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,960,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,952,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,824,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,668,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,344,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,224,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,264,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RAMADA BY WYNDHAM PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,252,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
HALIFAKS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,732,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,452,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RADISSON BLU SISLI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,728,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,536,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,404,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,800,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
یک گشت شهری با ناهار
مسئولین تور
توضیحات

 نکات قابل توجه:

 • نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود
 •  همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد
 • برای کودک زیر 2سال 990000میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 • پرواز رفت: آسمان, پرواز برگشت :معراج
 • شماره تماس های ارتباط با آژانس برسام سیر آریا:

021-48041000

09143144297

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید