تور استانبول خرداد و تیر ماه 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/03/27 ساعت حرکت: 15:00 شرکت حمل و نقل : آسمان
IKA IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/03/31 ساعت حرکت: 11:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IST IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,116,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,144,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,632,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,116,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,144,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,632,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,752,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,204,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,632,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,752,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,204,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,632,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MONTAGNA HERA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,176,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NAPOLYON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,812,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,324,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,632,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,236,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,324,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,236,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,384,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,116,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,448,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,112,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AYSA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,448,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,536,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,808,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,844,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,872,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,444,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,692,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,872,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,748,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,084,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,232,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,084,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,868,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,632,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,084,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,416,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,208,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,296,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,596,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,692,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,296,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,444,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,904,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,716,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,056,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,932,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,564,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,692,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LAMPA DESIGN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,932,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,232,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,992,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,564,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,752,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,036,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,764,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,416,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,844,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,416,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,744,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,484,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,668,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,108,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,156,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,996,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,884,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ELYSIUM STYLES TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,264,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,476,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,652,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,904,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AVANTGARDE TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,276,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,452,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,324,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,168,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,844,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,724,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,764,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RAMADA BY WYNDHAM PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,752,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
HALIFAKS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,232,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,952,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RADISSON BLU SISLI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,228,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,036,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,904,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  13,300,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
یک گشت شهری با ناهار
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

 نکات قابل توجه:

 • نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود
 •  همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد
 • برای کودک زیر 2سال 990000میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 • پرواز رفت: آسمان, پرواز برگشت :معراج
 • شماره تماس های ارتباط با آژانس برسام سیر آریا:

021-48041000

09143144297

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید