تور کوش آداسی قشم ایر

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/03/31 ساعت حرکت: 23:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/04/08 ساعت حرکت: 03:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
SOLEIL HOTEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROXX ROYAL
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,250,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,620,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  17,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SURTEL HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,260,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله : https://g.page/belmareotel?share
چشم انداز : STD
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,980,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SIGNATURE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  19,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,380,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : SUP LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
ALL+24
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : SUP SEA SIDE VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  211,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD GARDEN VIEW
محله : #
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,140,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :
محله : #
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : BUNGALOW STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,610,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :
محله : #
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
ALL+24
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
OTIUM SEALIGHT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  21,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  -
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  -
توضیحات : FAMILY 4PAX
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,740,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD LAND VIEW
محله : #
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
TUSAN BEACH RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,380,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  27,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,530,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :
محله : #
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,130,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :
محله : javascript:void(0);
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,680,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  32,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :
محله : #
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,210,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,810,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : SELECT ROOM
محله : #
چشم انداز :
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله : #
چشم انداز :
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD LAND VIEW
محله : #
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات : STD SEA SIDE VIEW
محله : #
چشم انداز : STD
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,020,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  14,400,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
گشت شهری
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 تا 6 سال، 11/400/000و برای کودک زیر دو سال ،1/500/000 تومان می باشد.
2- مبلغ کودک دوم در اتاق جداگانه محاسبه میگردد.
3- مسیولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر میباشد.
4-پرداخت  50 درصد نرخ تور  بدلیل نوسانات شدید ارزی در هنگام عقد قرارداد الزامی است  و تا 24 ساعت زمان تسویه میباشد.در صورت عدم پرداخت 24 ساعت بعد از قراردادهنگام تسویه مابتفاوت ارزی دریافت میشود.
 تلفن تماس : 48041000-021
در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297

کد: 400


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید