برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول بهمن آتا قشم ایر

Economy IST IKA
تاریخ : شنبه 1401/11/22 ساعت پرواز : 09:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آتا
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1401/11/26 ساعت پرواز : 13:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,420,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,660,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,860,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,560,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,200,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,740,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,200,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,840,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,120,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,660,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,200,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,660,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,360,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,460,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,560,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,280,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,000,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,560,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,100,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,380,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,880,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,280,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,460,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,460,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,940,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,560,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,380,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,180,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,820,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
41,960,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • یک گشت شهری با ناهار

توضیحات

 نکات قابل توجه:

 • نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود
 •  همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد
 • برای کودک زیر 2سال 990000تومان میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 • پرواز رفت: آتا , پرواز برگشت : قشم ایر
 • شماره تماس های ارتباط با آژانس برسام سیر آریا:

021-48041000

09143144297

مسئولین تور

 • خانم ایلانلو
 • خانم نیک محمدی
 • خانم مهدی پور
 • خانم رضاقلی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt