برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول آبان و آذر - آسمان آتا

این تور منقضی شده است.
Economy IST IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/09/06 ساعت پرواز : 15:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Economy IKA IST
تاریخ : پنجشنبه 1401/09/10 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : آتا
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
7,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,960,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
9,114,000 تومان 8,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,138,000 تومان 11,560,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,754,250 تومان 7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,090,000 تومان 5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,560,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,530,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,280,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,100,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,250,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,960,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,010,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,960,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,720,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,675,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,010,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,530,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,865,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,555,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,585,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,730,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,530,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,585,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,970,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,585,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,250,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,705,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,025,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,705,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,320,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,400,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,250,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,475,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,680,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,105,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,425,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,905,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,825,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,425,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,970,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,355,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,250,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,930,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,105,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,505,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,980,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,875,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,260,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,915,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,170,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

برای کودک زیر 2سال 1050000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • آقای بی ریا
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt