تور استانبول 6 اردیبهشت 1401- ایران ایرتور

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/06/16 ساعت حرکت: 03:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایر
IKA IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/06/23 ساعت حرکت: 01:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایر
IST IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,850,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,850,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,850,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,410,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MONTAGNA HERA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,725,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,635,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,965,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,955,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,085,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,530,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NAPOLYON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,530,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,515,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,420,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,615,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,050,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,130,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,250,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAROON TOMTOM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LAMPA DESIGN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,920,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,050,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
BLACK BIRD HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
FERMAN HILAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,690,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,675,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RAMADA BY WYNDHAM PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,250,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AVANTGARDE TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RADISSON BLU SISLI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,650,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
مسئولین تور
توضیحات
 


نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان میباشد.

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 

 تلفن تماس : 48041000-021

در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید