برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول 6 اردیبهشت 1401- ایران ایرتور

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : جمعه 1401/06/18 ساعت پرواز : 03:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : چهارشنبه 1401/06/23 ساعت پرواز : 01:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,410,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,280,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,725,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,635,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,965,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,950,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,085,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,950,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,620,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,170,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,515,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,615,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,050,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,770,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,250,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,770,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,450,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,770,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,920,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,670,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,330,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,360,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,890,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,550,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,480,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,450,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,330,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,610,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,610,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,450,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,580,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,360,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,110,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,650,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
 • داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  پرواز ایران ایرتور
 • اقامت در هتل
  4 شب اقامت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری
  با ناهار

توضیحات

 


نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان میباشد.

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 

 تلفن تماس : 48041000-021

در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297


مسئولین تور

 • خانم ایلانلو
 • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt