برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول مهر و آبان 1401 - قشم ایر

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : پنجشنبه 1401/07/28 ساعت پرواز : 18:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : دوشنبه 1401/08/02 ساعت پرواز : 13:00
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : آسمان
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
8,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,765,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,835,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,765,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
10,221,750 تومان 9,735,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,062,000 تومان 12,440,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,736,000 تومان 8,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
7,245,000 تومان 6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,835,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,860,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,835,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,855,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,245,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,220,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,510,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,985,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,575,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,245,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,835,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,445,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,025,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,115,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,275,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,756,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,885,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,445,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,820,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,075,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,050,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,075,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,960,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,120,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,620,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,605,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,175,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,735,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,140,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,525,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,960,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,810,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,090,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,325,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,960,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
10,635,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,130,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
9,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,275,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

برای کودک زیر 2سال 1050000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • آقای بی ریا
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt