برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول تیر ماه - قشم ایر

Economy IKA IST
تاریخ : جمعه 1401/05/21 ساعت پرواز : 00:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : سه شنبه 1401/05/25 ساعت پرواز : 03:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,429,500 تومان 12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,327,500 تومان 15,550,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,912,250 تومان 11,345,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,395,000 تومان 9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,935,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,215,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,810,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,215,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,935,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,550,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,080,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,315,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,730,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,130,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,985,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,670,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,270,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,870,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,120,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,610,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,250,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,430,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,130,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,430,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,261,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,370,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,910,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,215,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,040,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,480,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,910,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,215,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,010,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,790,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,905,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,215,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,270,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,130,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,215,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
11,350,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,270,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,400,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,460,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,040,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,530,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,580,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,530,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,750,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,200,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,000,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,340,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,130,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,940,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,780,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,580,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,150,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,630,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,950,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,640,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,150,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,510,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
9,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

نرخ کودک 2تا 6 سال 10600000و برای کودک زیر 2سال 1100000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
  • آقای بی ریا