برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول تیر ماه - قشم ایر

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : دوشنبه 1401/04/20 ساعت پرواز : 00:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : دوشنبه 1401/05/24 ساعت پرواز : 03:30
مدت پرواز : 03:30
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
12,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,920,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,440,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,920,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,440,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,364,000 تومان 13,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,104,500 تومان 16,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,936,000 تومان 12,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
11,445,000 تومان 10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,410,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,530,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,070,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,650,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,810,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,280,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,810,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,770,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,570,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,020,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,920,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,010,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,010,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,010,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,640,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,440,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,190,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,680,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,750,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,320,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,750,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,310,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,360,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,430,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,320,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,050,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,660,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,050,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,430,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,110,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
12,940,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,770,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,590,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,060,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,760,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
13,680,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,630,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
35,750,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
14,500,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
10,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

نرخ کودک 2تا 6 سال 10600000و برای کودک زیر 2سال 1100000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt