تور استانبول تیر ماه - قشم ایر

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/04/20 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/05/24 ساعت حرکت: 03:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IST IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,920,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,920,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,090,400 تومان 13,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,778,700 تومان 16,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,689,600 تومان 12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  11,227,000 تومان 10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,410,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,530,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
NAPOLYON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,810,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
BLACK BIRD HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,010,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MAROON TOMTOM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,360,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
DORA HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  10,900,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود

و همچنین در ورود به ایران  تست PCR و کارت واکسن الزامی میباشد

نرخ کودک 2تا 6 سال 10600000و برای کودک زیر 2سال 1100000تومان میباشد.

مسعولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید