تور کوش آداسی تیر ماه - آسمان

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/04/23 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : آسمان
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1401/04/30 ساعت حرکت: 03:40 شرکت حمل و نقل : آسمان
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
PAPİLLONADA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SURTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
CITYS HILL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LADONIA ADAKULE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  8,490,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,020,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : STD MAIN
محله :
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : STD SIDE SEA
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,180,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : BANGOLOW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,490,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : SUPERIR LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,960,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,790,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : STD LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  18,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : STD LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,210,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,830,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : ECONOMY ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : STD LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : STD SIDE SEA
محله :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : STD LAND
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  20,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  15,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  7,990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل 6 شب همراه با صبحانه ، ناهار و شام طبق پکیج
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات


نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 

4.کمیسیون نفر سوم اتاق 3 تخته 500.000 تومان و کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال میباشد.

5. نرخ کودک دوم در اتاق دو تخته به صورت جداگانه خارج از پکیج محاسبه میشود.

 تلفن تماس : 48041000-021

در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297

کد :400


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید