تور بلغارستان -تیر و مرداد - ماهان

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/05/13 ساعت حرکت: 08:15 شرکت حمل و نقل : ماهان
IKA VAR
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1401/06/20 ساعت حرکت: 11:15 شرکت حمل و نقل : ماهان
VAR IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

7 شب
APOLLO SPA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  21,495,000 تومان
توضیحات : STD PARK
رزرو
7 شب
BONITA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  19,395,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,995,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
7 شب
APOLLO SPA RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  19,295,000 تومان
توضیحات : STD PARK
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  20,895,000 تومان
توضیحات : STD PARK
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  25,395,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  20,895,000 تومان
توضیحات : STD SEA
رزرو
7 شب
LILIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  19,395,000 تومان
توضیحات : STD PARK
رزرو
7 شب
BONITA
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  25,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  21,595,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
7 شب
CONTINENTAL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  19,295,000 تومان
توضیحات : STD PARK
رزرو
7 شب
ATLAS
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  22,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  20,895,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
7 شب
ASTERA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  23,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  21,495,000 تومان
توضیحات : side std sea
رزرو
7 شب
LILIA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  27,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  21,695,000 تومان
توضیحات : STD PARK
رزرو
7 شب
CONTINENTAL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  27,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  20,895,000 تومان
توضیحات : STD PARK
رزرو
7 شب
ADMIRAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  28,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  28,195,000 تومان
توضیحات : STD SEA
رزرو
7 شب
ASTERA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  28,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  21,495,000 تومان
توضیحات : DLX ROOM FRONT SEA
رزرو
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  28,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  28,995,000 تومان
توضیحات : SUP PARK
رزرو
7 شب
ADMIRAL
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  30,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  30,295,000 تومان
توضیحات : STD SEA
رزرو
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  30,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  30,295,000 تومان
توضیحات : SUP SEA
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,595,000 تومان
توضیحات : PARK VIEW
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,595,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
7 شب
ASTOR GARDEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,595,000 تومان
توضیحات : STD PARK
رزرو
7 شب
AQUA HOUSE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,595,000 تومان
توضیحات : dlx king park
رزرو
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  32,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  32,595,000 تومان
توضیحات : SUP PARK
رزرو
7 شب
ASTOR GARDEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,595,000 تومان
توضیحات : std sea
رزرو
7 شب
AQUA HOUSE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  26,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,595,000 تومان
توضیحات : DLX KING SEA
رزرو
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  33,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  33,895,000 تومان
توضیحات : SUP SEA
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  35,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,595,000 تومان
توضیحات : LUX LEVEL
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  35,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  23,595,000 تومان
توضیحات : JUNIOR SUIT
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید