برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول اردیبهشت 1401- ایران ایرتور

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : چهارشنبه 1401/02/28 ساعت پرواز : 20:30
مدت پرواز : 03:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایر تور
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/03/01 ساعت پرواز : 13:30
مدت پرواز : 03:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : قشم ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,095,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,495,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,295,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,095,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,395,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,195,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,895,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,095,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,095,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,195,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,395,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,595,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,695,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,595,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
 • داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  پرواز رفت ایران ایرتور-پرواز برگشت قشم ایر
 • اقامت در هتل
  4 شب اقامت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری
  با ناهار

توضیحات

 


نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان میباشد.

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 

 تلفن تماس : 48041000-021

در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297


مسئولین تور

 • خانم ایلانلو
 • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt