تور استانبول اردیبهشت 1401- ایران ایرتور

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/02/28 ساعت حرکت: 20:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایر تور
IKA IST
مدت سفر : 03:15 Economy
تاریخ حرکت : 1401/03/01 ساعت حرکت: 13:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IST IKA
مدت سفر : 03:15 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MONTAGNA HERA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NAPOLYON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
BLACK BIRD HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LAMPA DESIGN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAROON TOMTOM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
FERMAN HILAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AVANTGARDE TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RAMADA BY WYNDHAM PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RADISSON BLU SISLI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,595,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات
 


نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان میباشد.

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 

 تلفن تماس : 48041000-021

در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید