برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول 16 و 19 اردیبهشت 1401- ایران ایر

این تور منقضی شده است.
Economy IKA IST
تاریخ : دوشنبه 1401/02/19 ساعت پرواز : 19:20
مدت پرواز : 03:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه جدید استانبول
Economy IST IKA
تاریخ : جمعه 1401/02/23 ساعت پرواز : 12:40
مدت پرواز : 03:15
فرودگاه مبدا : فرودگاه جدید استانبول
هواپیمایی : ایران ایر
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
6,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,745,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,445,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,895,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,545,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,895,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,545,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,545,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,295,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,245,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,895,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,545,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,145,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,545,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,345,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,195,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,895,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,245,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,795,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,945,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,295,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,595,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,745,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,045,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,645,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,945,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,045,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,145,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,845,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,095,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,445,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,945,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,295,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,695,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,995,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
4,845,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
 • داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
  پرواز ایران ایرتور
 • اقامت در هتل
  4 شب اقامت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری
  با ناهار

توضیحات

 


نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان میباشد.

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 

 تلفن تماس : 48041000-021

در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297


مسئولین تور

 • خانم ایلانلو
 • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt