تور استانبول 16 و 19 اردیبهشت 1401- ایران ایر

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1401/02/19 ساعت حرکت: 19:20 شرکت حمل و نقل : ایران ایر
IKA IST
مدت سفر : 03:15 Economy
تاریخ حرکت : 1401/02/23 ساعت حرکت: 12:40 شرکت حمل و نقل : ایران ایر
IST IKA
مدت سفر : 03:15 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز :
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MONTAGNA HERA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NAPOLYON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
BLACK BIRD HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LAMPA DESIGN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAROON TOMTOM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
FERMAN HILAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AVANTGARDE TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RAMADA BY WYNDHAM PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,845,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RADISSON BLU SISLI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,845,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
داشتن کارت واکسن الزامی میباشد
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات
 


نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان میباشد.

2بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

3.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, 

 تلفن تماس : 48041000-021

در ساعات غیر اداری  تلفن تماس پشتیبانی  :  09143144297


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید