تور استانبول اسفند 1400 - قشم ایر

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1400/12/03 ساعت حرکت: 19:45 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IKA IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1400/12/07 ساعت حرکت: 14:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
IST IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,435,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
The City Port
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,835,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
Bristol Hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
Monopol Istanbul hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ALLINN HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
Pera Life Hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,940,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,865,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,435,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,865,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,265,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,975,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
NAPOLYON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,975,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,435,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
Mim Hotel Istanbul
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
Pera Center Hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,125,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
TAKSIM TOWN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
TAKSIM EXPRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,910,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,725,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,725,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,880,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
DORA HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,725,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,665,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,865,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GREEN PARK MERTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,835,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,415,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CARTOON HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,835,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,525,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
Grand Makel Hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,525,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,435,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
IBIS STAYLE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,985,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,065,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
SURMELI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :
4 شب
The Mill
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  3,495,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن میتوانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند. در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
اقامت با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

5.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

شرایط اقساط:

1-تورها بصورت اقساط 4 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش می باشد

2- یک چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

4- دسته چک حتما به نام مسافر باشد

 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

کد: 50

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید