برسام سیر
برسام سیر

آنتالیا ویژه 20و 22 آبان - پگاسوس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
PARK ROOM
2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,060,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
10,384,500 تومان 9,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,259,000 تومان 13,580,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
-
کودک با تخت (12-6 سال)
-
کودک بدون تخت (6-2 سال)
-
4pax
2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,530,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,880,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
11,539,500 تومان 10,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,054,500 تومان 15,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
12,589,500 تومان 11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,228,000 تومان 17,360,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,750,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,160,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,639,500 تومان 12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,086,500 تومان 19,130,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
13,954,500 تومان 13,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,401,500 تومان 19,430,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,550,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
14,689,500 تومان 13,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,449,000 تومان 21,380,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
16,789,500 تومان 15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,333,500 تومان 21,270,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
16,789,500 تومان 15,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,808,500 تومان 20,770,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,209,500 تومان 16,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,924,500 تومان 24,690,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,314,500 تومان 16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,670,000 تومان 25,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,789,500 تومان 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
17,314,500 تومان 16,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,670,000 تومان 25,400,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
16,789,500 تومان 15,990,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
آفر ویژه
2 تخته (هرنفر)
20,779,500 تومان 19,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
32,067,000 تومان 30,540,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,814,500 تومان 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
6,289,500 تومان 5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,120,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
43,370,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
50,950,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
6,490,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
5,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

آنتالیا ویژه 20  و 22 آبان  - پگاسوس

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt