تور استانبول 6 بهمن - قشم ایر

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,265,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,160,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,375,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,385,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
The City Port
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,830,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Bristol Hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MONOPOL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ALLINN HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Pera Life Hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,825,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,375,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,825,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,280,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,265,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,935,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,505,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NAPOLYON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,935,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,615,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,375,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Homelike
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Mim Hotel Istanbul
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Pera Center Hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,175,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM TOWN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PARK BY CLOVER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,730,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM EXPRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,735,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,735,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,655,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,960,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LAMPA DESIGN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,960,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,735,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,825,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GREEN PARK MERTER
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,775,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,185,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Nevi Hotel & Suites Istanbul Taksim
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CARTOON HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,265,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
BUYUK HAMIT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MERCURE BOMONTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,710,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
Grand Makel Hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,055,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,375,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
IBIS STAYLE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,055,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SURMELI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CHER HOTEL ISTANBUL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,615,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
The Mill
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,370,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

تور استانبول 6 بهمن- قشم ایر 

ساعت رفت: 10:30 - ساعت برگشت : 14:30 با هواپیمایی قشم ایر

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

***مسافرین درصورت دریافت دوز کامل واکسن ها ی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیوآر کد وارد این کشور شوند و درصورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
همراه داشتن HESS COD

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . 4 شب و 5 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی 

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 900.000  تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست PCR تا 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد  میگردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 18:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید