تور بدروم ویژه 17 مهر- ایران ایر تور

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  11,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,780,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
AYAZ AQUA
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,400,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,320,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,240,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
KAIRABA BODRUM IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
GODDESS BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,075,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : CLUB
رزرو
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,075,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : CLUB
رزرو
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : CLUB
رزرو
6 شب
GODDESS BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,110,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : sea view
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : sea view
رزرو
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
SAMARA HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,130,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,940,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,420,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
توضیحات : STD
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید