تور مارماریس 3 مهر- ایران ایرتور

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
0 شب
PALMEA HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
LALIAN BY BLUEBAY
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
BLUE BAY PLATINUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
GREEN NATURE RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : CLUB
محله :
چشم انداز :
0 شب
GREEN NATURE RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
GRAND IDEAL PREMIUM
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : GARDEN
محله :
چشم انداز :
0 شب
IDEAL PRIM BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
AQUA BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
ELEGANCE HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : LAD VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
AQUA BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE
محله :
چشم انداز :
0 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
D
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
0 شب
ELEGANCE HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE
محله :
چشم انداز :
0 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : PROMO
محله :
چشم انداز :
0 شب
GRAND YAZICI MARMARIS PALACE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
TUI BLUE GRAND AZUR
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
TUI BLUE GRAND AZUR
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
TUI BLUE GRAND AZUR
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  6,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
توضیحات

تور مارماریس ویژه 3مهر - ایران ایر تور

فرودگاه مقصد دنیزلی میباشد

مدارک لازم:

کپی پاسپورت با 6ماه اعتبار.

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:
پرواز رفت و برگشت ابران ایرتور. 6 شب اقامت در هتل همراه صبحانه . ناهار . شام . ترانسفر فرودگاهی . بیمه نامه کامل کرونا

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7. تورها بصورت اقساط 4 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

کد:

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید