تور استانبول 19 شهریور - قشم ایر

هتل ها

4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,165,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,375,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,275,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,585,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,625,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,275,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,725,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,560,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,585,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,275,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,765,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,275,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,315,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,665,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  637,500 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,415,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,285,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,415,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,665,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,375,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,285,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,375,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,615,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,280,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
BLACK BIRD HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,625,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,585,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,625,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,185,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,275,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,625,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,185,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,375,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,935,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,585,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,935,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,935,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,915,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,365,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,625,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,615,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,585,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
THE PEAK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,455,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
MAROON TOMTOM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,455,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,050,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,765,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,485,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,025,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,975,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
NAZ CITY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,635,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,615,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
CELAL AGA KONAGI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,815,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,485,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,185,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید