تور کوش آداسی 14 و 15 مرداد-ترکیش

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
VISTA AZUR
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL PALACE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : ECO ROOM
محله :
چشم انداز :
6 شب
CITYS HILL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARORA HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARTI BEACH
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  9,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GRAND BLUE SKY
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CHARISMA DELUXE
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  10,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
TUSAN BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : SUP
محله :
چشم انداز :
6 شب
ATLANTIQUE HOLIDAY CLUB
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
6 شب
TUSAN BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : MAIN SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
OTIUM SEALIGHT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  11,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : DELUXE SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  12,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
AQUA FANTASY
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  13,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  14,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
0 شب
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  16,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
CLUB MARVY BY PALOMA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,695,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  24,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,995,000 تومان
توضیحات : MAIN GARDEN

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
کپی شناسنامه وکارت ملی
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

کوش آداسی ویژه 14 و 15 مرداد -ترکیش

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .

مدارک لازم:

پاسپورت با 6 ماه اعتبار 

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات :

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - گشت نیم روز شهری 

 قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان  میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 3 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته : 09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

کد :  


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید