تور استانبول 2 مرداد - معراج- قشم ایر

این تور منقضی شده است

هتل ها

4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,542,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MERWANO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,645,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,955,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,005,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
BLACK BIRD HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,045,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,450,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,445,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,315,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,250,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MAROON TOMTOM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,350,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,945,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,905,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,870,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,715,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,025,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,105,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,835,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,105,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
NAZ CITY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,915,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,955,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CELAL AGA KONAGI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,905,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,835,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,035,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,135,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,665,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  4,940,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

تور استانبول 2 مرداد - قشم ایر 

ساعت رفت: 11:10 با هواپیمایی معراج - ساعت برگشت : 22:45 با هواپیمایی قشم ایر

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . 4 شب و 5 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی 

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 600.000  تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست PCR تا 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد  میگردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید