تور استانبول 31 تیر - معراج- قشم ایر

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
4 شب
MALKOC
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,930,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
REYDEL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,835,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
VERNA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,235,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MONTAGNA HERA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,335,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LIVA SUITE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,535,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,835,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,935,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NEW CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,135,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,235,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DELTA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,735,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,335,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAXWELL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,735,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,235,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,835,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,735,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ADELMAR HOTEL OSMANBEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,935,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,835,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,135,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAKSIM CUENTO
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,935,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,735,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,035,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,835,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ATIK PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,135,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,135,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,135,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CITY CENTER HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,685,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
BLACK BIRD HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,235,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,235,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,235,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,235,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  51,300,005,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
FERMAN HILAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,235,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,735,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,930,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM LOUNGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,235,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,535,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,235,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
INNTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,235,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,335,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PREMIST
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,435,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RIVA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,505,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,635,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARSIMA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,765,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,255,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LAMPA DESIGN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,535,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,135,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,985,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,235,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MAROON TOMTOM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,035,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,540,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,135,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RAMADA BY WYNDHAM PERA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,060,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,905,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AKKA LUSH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,215,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,025,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TAXIM HILL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,555,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NAZ CITY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,105,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,485,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,145,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CELAL AGA KONAGI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,095,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,025,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
RADISSON BLU SISLI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,225,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,325,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,855,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  5,130,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
توضیحات

تور استانبول 31 تیر - قشم ایر 

ساعت رفت: 11:10 با هواپیمایی معراج - ساعت برگشت : 22:45 با هواپیمایی قشم ایر

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . 4 شب و 5 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی 

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 600.000  تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست PCR تا 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد  میگردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید