تور مارماریس ویژه 7 تیر - ماهان

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
6 شب
PINETA CLUB HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,245,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
PINETA PARK DELUXE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
AEGEAN PARK
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MERT SEA SIDE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CIHANTURK
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,245,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SESIN
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
SESIN
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,945,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA MARES
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD BUNGALOW
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA MARES
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,645,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,745,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA MARES
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
GREEN NATURE RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,095,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GOLDEN ROCK BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GOLDEN ROCK BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
CASA DE MARIS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,045,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARTI RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,345,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,845,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,445,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,645,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
CASA DE MARIS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,345,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
MARTI RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,595,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
GREEN NATURE DIAMOND
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELEGANCE HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,845,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,295,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
D
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,145,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,445,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD
محله :
چشم انداز :
6 شب
D
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,895,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,945,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  17,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : CLUB SIDE SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ELEGANCE HOTEL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,545,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
ORKA LOTUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,745,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
محله :
چشم انداز :
6 شب
D
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,395,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,495,000 تومان
توضیحات : STD

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

 تور مارماریس ویژه 7 تیر - ماهان 

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز  ماهان(فرودگاه دنیزلی)– 6 شب اقامت در هتل- ترانسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه:

 1.درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

2.پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

3.نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان و کودک 2 تا 6 سال 2/295/000 میباشد  

تورها به صورت اقساط 4 تا 9 ماه و تا سقف 150/000/000 ریال قابل فروش است . جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید . 

در صورت تسویه کامل هیچگونه افزایش نرخی وجود ندارد ، در غیر اینصورت در زمان تسویه به علت نوسانات ارزی مابه التفاوت اخذ می گردد. 


4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.

5. بیمه افراد بالای 60 سال افزایش نرخ دارد.


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*برای رزرو همین حالا تماس بگیرید