برسام سیر
برسام سیر

تور استانبول ویژه رمضان 98 - 7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,145,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,370,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,140,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,155,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,615,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,045,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,380,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,170,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,170,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,745,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,280,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,280,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,055,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,385,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,235,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,710,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,055,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,195,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,730,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,840,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,955,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,865,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,065,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,515,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,065,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,840,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,840,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,735,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,535,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,955,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,760,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,840,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,860,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,740,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,975,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,590,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,215,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,755,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,965,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,755,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,965,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,530,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,300,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,665,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,295,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,025,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,610,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,275,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,720,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,610,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,795,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,610,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,765,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,440,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
4,610,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,325,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
3,850,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,275,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
5,110,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,155,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
کودک با تخت (12-6 سال)
7,250,000 تومان
کودک بدون تخت (6-2 سال)
1,945,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور استانبول ویژه رمضان 98 - 7 شبتوجه : پکیج برای 10 خرداد 200 هزار تومان افزایش نرخ دارد

خدمات :

بلیط رفت و برگشت - پرواز با هواپیمایی معراج و یا پگاسوس- ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه : 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال200.000تومان میباشد و به کودک 2-6 سالکمیسیون تعلق نمیگیرد.

.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس برسام سیر در این مورد

هیچگونه مسئولیتی ندارد. 

.اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.         

.بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.                                                                                                                                                                                                                                                   

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.55 - ساعت برگشت 23.59 / دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت

رفت 13.55 - ساعت برگشت 17.50 


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


مسئولین تور

  • خانم ایلانلو
  • خانم نیک محمدی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt