تور استانبول ویژه رمضان 98 - 7 شب

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
4 شب
TOPKAPI SABENA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
HERTON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,155,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ARACH
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,615,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
KAYA MADRID
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,385,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
VIZON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,065,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,385,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ALLINN HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ALFA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,955,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
BLUEWAY CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,055,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,385,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
KERVANSARAY HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,235,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
ALL SEASONS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,175,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,055,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SULTAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND UNAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MARMARAY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,955,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HILARIUM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,865,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
FERONYA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,515,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND OZTANIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
AVANTGARDE TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
BVS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,735,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,535,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,955,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
LA MARTIN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,760,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TITANIC BUSINESS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SEMINAL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,975,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CENTRAL PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,250,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,215,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
HOLIDAY INN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,755,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,965,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN AGE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,755,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,965,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND CEVAHIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,865,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,665,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TITANIC DOWNTOWN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,025,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
TITANIC CITY TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,275,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
MERCURE BOSPHORUS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,125,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
HILTON BOMONTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
CVK PARK BOSPHORUS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,765,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
NISH PALAS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,325,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HYATT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,275,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
4 شب
SWISSOTEL THE BOSPHORUS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,155,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

تور استانبول ویژه رمضان 98 - 7 شبتوجه : پکیج برای 10 خرداد 200 هزار تومان افزایش نرخ دارد

خدمات :

بلیط رفت و برگشت - پرواز با هواپیمایی معراج و یا پگاسوس- ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه : 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال200.000تومان میباشد و به کودک 2-6 سالکمیسیون تعلق نمیگیرد.

.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس برسام سیر در این مورد

هیچگونه مسئولیتی ندارد. 

.اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.         

.بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.                                                                                                                                                                                                                                                   

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.55 - ساعت برگشت 23.59 / دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت

رفت 13.55 - ساعت برگشت 17.50 


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید