تور استانبول ویژه رمضان 98 - 7 شب

این تور منقضی شده است

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  3,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
HERTON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,155,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ARACH
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,615,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,385,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,840,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
VIZON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,065,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,385,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ALLINN HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ALFA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,745,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
DORA HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,955,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
BLUEWAY CITY
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,055,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,385,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
KERVANSARAY HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,235,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
ALL SEASONS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,175,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,055,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
SULTAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,195,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,640,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
MARMARAY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,080,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,955,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,865,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
FERONYA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,515,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,090,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GRAND OZTANIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,495,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
BVS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,735,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,535,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,955,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
LA MARTIN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,760,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
SEMINAL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,975,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,995,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
CENTRAL PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,250,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,215,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
HOLIDAY INN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,755,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,965,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GOLDEN AGE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,755,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,965,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,530,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,890,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GRAND CEVAHIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,865,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,665,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
TITANIC DOWNTOWN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,025,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,275,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,125,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,290,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,795,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,765,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
NISH PALAS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,325,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
GRAND HYATT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,275,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  15,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :
4 شب
SWISSOTEL THE BOSPHORUS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,155,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  7,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,945,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

تور استانبول ویژه رمضان 98 - 7 شبتوجه : پکیج برای 10 خرداد 200 هزار تومان افزایش نرخ دارد

خدمات :

بلیط رفت و برگشت - پرواز با هواپیمایی معراج و یا پگاسوس- ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه : 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال200.000تومان میباشد و به کودک 2-6 سالکمیسیون تعلق نمیگیرد.

.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس برسام سیر در این مورد

هیچگونه مسئولیتی ندارد. 

.اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.         

.بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.                                                                                                                                                                                                                                                   

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.55 - ساعت برگشت 23.59 / دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت

رفت 13.55 - ساعت برگشت 17.50 


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


برای رزرو همین حالا تماس بگیرید