آفر استانبول 26 اسفند- 5 شب

این تور منقضی شده است

هتل ها

محله :
چشم انداز :
5 شب
KAYA MADRID
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
TOPKAPI SABENA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,670,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,130,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
ARACH
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,230,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
PRENS
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
GRAND HILARIUM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,650,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
ALFA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,860,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
KERVANSARAY HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,150,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
My Bade Hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,280,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
TITANIC BUSINESS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
DORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
LION
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,270,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
GRAND HALIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,410,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
SEMINAL HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,750,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
KLAS HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,770,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
WHITE MONARCH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,470,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
PALAZZO DONIZETTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,170,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
HOLIDAY INN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,230,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
TITANIC DOWNTOWN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,070,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
DOUBLETREE BY HILTON
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
GRAND OZTANIC
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
AVANTGARDE TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
CENTRAL PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,550,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
GOLDEN AGE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,710,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
TITANIC CITY TAKSIM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
MERCURE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,030,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
RADISSON BLU SISLI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,990,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
NISH PALAS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  2,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
CVK PARK BOSPHORUS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
HILTON BOMONTI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,630,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
GRAND HYATT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,910,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
SWISSOTEL THE BOSPHORUS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :
محله :
چشم انداز :
5 شب
CIRAGAN PALACE BESIKTAS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,190,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  8,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  2,195,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
مسئولین تور
خانم ایلانلو - 09122623926
خانم نیک محمدی - 09123944911
توضیحات

آفر استانبول 26 اسفند- 5 شب


در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200/000 تومان به پکیج اضافه می شود .


خدمات :

بلیط رفت و برگشت - پرواز با هواپیمایی معراج و یا پگاسوس- ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی.

نکات قابل توجه : 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال295000تومان میباشد و به کودک 2-6 سال  کمیسیون تعلق نمیگیرد.

.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس برسام سیر در این مورد

هیچگونه مسئولیتی ندارد. 

.اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.         

.بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت میشود.                                                                                                                                                                                                                                                   

پرداخت  70 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

روزهای رفت پرواز معراج : یک شنبه و جمعه ها - ساعت رفت : 19.55 - ساعت برگشت 23.59 / دوشنبه و چهارشنبه ها : ساعت رفت 13.55 - ساعت برگشت 17.50 


*پشتیبانی 24 ساعته :  5758702-0910*


توجه : از تاریخ 11/9 ، ساعت کاری آژانس در ایام عادی از ساعت 9 صبح تا 21 و در ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 17 می باشد و در طول این ساعات، همکاران ما آماده ی پاسخگویی به شما عزیزان می باشند.

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید