تور باکو ویژه شهریور(4 شب)

هتل ها

4 شب
RIVA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,405,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,820,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
PLANET INN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,545,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,165,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
CONSUL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,685,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,440,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
ASKAR
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : استخر دار
رزرو
4 شب
GORGUD
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,510,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : استخر دار
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,855,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,545,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : ساحلی
رزرو
4 شب
AF
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,340,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : ساحلی
رزرو
4 شب
ANATOLIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,165,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,475,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : استخر دار
رزرو
4 شب
GANGALI PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,375,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,685,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : استخر دار
رزرو
4 شب
QAFGAZ PARK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,375,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,685,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  3,960,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : استخر دار
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,685,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : استخر دار
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,925,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,580,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  4,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
GRAND EUROPE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,855,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,405,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  5,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : استخر دار
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,785,000 تومان
 • کودک با تخت (12-6 سال)
  6,475,000 تومان
 • کودک بدون تخت (6-2 سال)
  1,990,000 تومان
توضیحات : استخر دار
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید