تور بلغارستان -وارنا تابستان 97

هتل ها

 • 2 تخته (هرنفر)
  4,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  2,100,000 تومان
توضیحات : هر وعده غذا : 7 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,460,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,100,000 تومان
توضیحات : هر وعده غذا : 8 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,150,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :5 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,000,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  4,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,150,000 تومان
توضیحات : هر وعده غذا : 6 یورو 12 یورور ALL
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,250,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,250,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :5 یورو 13 یورور ALL
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,050,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,150,000 تومان
توضیحات : 20 یورور ALL هر وعده غذا : 16 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,970,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,250,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :5 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,300,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :5 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,150,000 تومان
توضیحات : هر وعده غذا : 5 یورو رو به دریا :5 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,100,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,200,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :5 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,520,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  3,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,200,000 تومان
توضیحات : 4*TOP
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,660,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  4,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,200,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :5 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  4,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,250,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :9 یورو
رزرو
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  4,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,300,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :12 یورو هر وعده غذا : 10 یورو
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,370,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  4,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  2,300,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :5 یورو
رزرو
7 شب
HOTEL INTERNATIONAL
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,570,000 تومان
 • کودک با تخت (12-5 سال)
  5,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (4-2 سال)
  3,950,000 تومان
توضیحات : رو به دریا :12 یورو
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید