شرایط اقساطی برسام سیر آریا

✔ باید 50 درصد مبلغ تور به صورت نقد پرداخت گردد. مابقی به صورت اقساط 4 تا 12 ماهه.
✔هر نفر میتواند با دسته چک صیادی بنام یکی از مسافران ، تا سقف 80/000/000 تومان اقساط نماید.
✔کارمزد اقساط 4 درصد به صورت ماهیانه و از راس محاسبه میگردد.
 ✔یک فقره چک ضمانت به مبلغ کل اقساط از مسافر دریافت میگردد.
 ✔اقساط به صورت ماهانه و از یک ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد آغاز میگردد. چک ها باید در وجه شرکت خدمات مسافرتی برسام سیر آریا باشد.

  ✨به عنوان مثال اگرمسافر مبلغ 50/000/000 تومان  را 10 ماهه اقساط کند ماهانه مبلغ 7/000/000 میلیون تومان باید پرداخت کند و 10 فقره چک 7/000/000 میلیون تومانی هرماه یک  فقره چک، در وجه شرکت برسام سیر آریا ثبت نماید و یک  فقره چک ضمانت به مبلغ کل تور که روی چک عبارت برای ضمانت را نوشته و به شرکت  تحویل دهد✨

}