تور استانبول ویژه دی و بهمن 1400- آنادولوجت

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/10/24
  • هوایی
  • مقصد: استانبول
  • اعتبار تا: 1400/11/03
  • مدت اقامت: 4 شب
نام هتل MALKOC

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,480,000 تومان 7,195,000 تومان 6,240,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل REYDEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,480,000 تومان 7,440,000 تومان 6,360,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل VERNA HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,720,000 تومان 7,920,000 تومان 6,360,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONTAGNA HERA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,960,000 تومان 8,040,000 تومان 6,120,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEW CITY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,020,000 تومان 8,995,000 تومان 6,720,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIVA SUIT HOTEL BEYGOLU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,080,000 تومان 8,640,000 تومان 6,360,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,320,000 تومان 8,520,000 تومان 6,360,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,320,000 تومان 9,240,000 تومان 6,360,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUENTO

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,440,000 تومان 9,720,000 تومان 6,480,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITY CENTER HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,560,000 تومان 9,455,000 تومان 6,615,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERWANO

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,560,000 تومان 9,120,000 تومان 6,480,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل NAPOLYON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,560,000 تومان 9,720,000 تومان 7,080,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,680,000 تومان 9,840,000 تومان 6,840,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAXWELL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,680,000 تومان 9,120,000 تومان 6,480,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل ATIK PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,795,000 تومان 10,195,000 تومان 6,595,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARSIMA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,795,000 تومان 9,840,000 تومان 6,480,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل BLACK BIRD HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,920,000 تومان 10,440,000 تومان 9,720,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,920,000 تومان 10,440,000 تومان 6,720,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERMAN HILAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,920,000 تومان 9,720,000 تومان 6,360,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل INNTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,920,000 تومان 10,320,000 تومان 6,840,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK BY CLOVER HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,920,000 تومان 9,960,000 تومان 6,960,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAROON TOMTOM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,040,000 تومان 11,880,000 تومان 6,595,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ریوا استانبول

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,235,000 تومان 11,075,000 تومان 6,615,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,280,000 تومان 12,240,000 تومان 7,920,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل LAMPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,280,000 تومان 10,560,000 تومان 6,595,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل PREMIST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,280,000 تومان 10,795,000 تومان 7,195,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADELMAR HOTEL OSMANBEY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,395,000 تومان 10,080,000 تومان 6,595,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM LOUNGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,395,000 تومان 9,960,000 تومان 6,720,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE PEAK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,760,000 تومان 11,395,000 تومان 7,195,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل AKKA LUSH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,915,000 تومان 12,430,000 تومان 7,560,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,185,000 تومان 12,430,000 تومان 7,020,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل NAZ CITY

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,265,000 تومان 14,050,000 تومان 7,695,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU SISLI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,480,000 تومان 17,025,000 تومان 8,505,000 تومان 6,100,000 تومان
توضیحات

تور استانبول  ویژه 24, 25 , 26, 29 و30 دی و 1, 2و 3 بهمن-  آنادولوجت

ساعت رفت: 05:30- ساعت برگشت : 23:15 با هواپیمایی آنادولوجت

مدارک لازم : 

پاسپورت  با 6 ماه اعتبار

***مسافرین درصورت دریافت دوز کامل واکسن ها ی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیوآر کد وارد این کشور شوند و درصورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.

همراه داشتن HESS COD


خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی آنادولوجت(فرودگاه صابیحا) . 4 شب و 5 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی 

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 950.000  تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8-در صورت مثبت شدن نتیجه تست PCR تا 24 ساعت قبل از پرواز کلیه هزینه های فرد مبتلا و خانواده درجه یک ایشان از جمله هزینه تور، اقامت ،بلیط بدون جریمه استرداد  میگردد.

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297*

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم ایلانلو 48041000
2 خانم نیک محمدی 48041000