آنتالیا ویژه 27آذر 1400 - پگاسوس - 4شب

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/09/13
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1400/09/26
  • مدت اقامت: 4 شب
نام هتل BELDIBI KEMER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,090,000 تومان 6,670,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMONA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,680,000 تومان 7,830,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA PALACE

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,740,000 تومان 7,760,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,620,000 تومان 9,150,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,820,000 تومان 10,000,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,980,000 تومان 9,820,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SENSITIVE PREMIUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,670,000 تومان 11,090,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,670,000 تومان - - -
توضیحات 4PAX
نام هتل آیدین بی کویینز پالاز

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,870,000 تومان 11,290,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,000,000 تومان 11,780,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل سی لایف فمیلی ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,320,000 تومان 12,190,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل AKKA ALINDA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,500,000 تومان 12,490,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل portobello

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,530,000 تومان 12,600,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,740,000 تومان 13,080,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل AQUA WORLD BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,190,000 تومان 13,640,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل AKKA ANTEDON

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,190,000 تومان 13,640,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK ARCADIA SPORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,230,000 تومان 13,800,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIRAGE PARK RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,370,000 تومان 14,060,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,530,000 تومان 14,330,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADALYA ELITE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,860,000 تومان 15,000,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل شروود اکسکلوسیو لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,970,000 تومان 15,060,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK ATLANTIS DE LUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,160,000 تومان 15,300,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELLIS DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,300,000 تومان 15,790,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SPICE HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,650,000 تومان 16,250,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,730,000 تومان 16,570,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,880,000 تومان 17,060,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,990,000 تومان 16,940,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,030,000 تومان 17,100,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,050,000 تومان 17,070,000 تومان 8,900,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERIA KEREMLIN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,180,000 تومان 17,360,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS BELDIBI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,200,000 تومان 17,380,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,720,000 تومان 17,750,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,750,000 تومان 18,620,000 تومان 11,750,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,750,000 تومان 18,620,000 تومان 11,750,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,780,000 تومان 18,400,000 تومان 9,260,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل XANADU RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,860,000 تومان 18,500,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS SUNGATE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,900,000 تومان 18,670,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,120,000 تومان 20,690,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUSESI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,750,000 تومان 21,900,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,290,000 تومان 26,500,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل تیتانیک ماردن پالاز

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,630,000 تومان 27,190,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAND OF LEGEND

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 18,650,000 تومان 29,000,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,130,000 تومان 36,950,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل REGNUM CARYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 25,360,000 تومان 41,030,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل MAXX ROYAL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 27,460,000 تومان 43,360,000 تومان 5,790,000 تومان 5,490,000 تومان
توضیحات

آنتالیا ویژه  27 آذر - پگاسوس

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

* مسافرین حتما باید 2 دوز واکسن (حداقل 14 روز قبل پرواز)به همراه کد QR کارت واکسن را همراه خود داشته باشد در غیر اینصورت  تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.


خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 4 شب و 5 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 4 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم ایلانلو 48041000
2 خانم نیک محمدی 48041000