آنتالیا ویژه 23 مهر - پگاسوس

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/07/23
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1400/07/23
  • مدت اقامت: 6 شب
نام هتل LARA PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,990,000 تومان 8,060,000 تومان 6,990,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل MELODI

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 7,990,000 تومان 9,100,000 تومان 7,190,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل HIMEROS BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,790,000 تومان 10,130,000 تومان 7,500,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET BEACH KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,990,000 تومان 12,850,000 تومان 7,880,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات PARK ROOM
نام هتل BELKON

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,990,000 تومان 12,540,000 تومان 8,190,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA HADRIANUS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,290,000 تومان 12,840,000 تومان 8,190,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,990,000 تومان 14,470,000 تومان 8,740,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALMET BEACH KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,990,000 تومان 14,300,000 تومان 8,250,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل IMPERIAL SUNLAND RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 11,890,000 تومان 15,690,000 تومان 8,920,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANSATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,990,000 تومان 17,740,000 تومان 9,460,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل DAIMA BIZ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,290,000 تومان 18,200,000 تومان 9,550,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SENSITIVE PREMIUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,490,000 تومان 18,560,000 تومان 9,640,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل شروود سوئیت لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,890,000 تومان 19,260,000 تومان 9,790,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل اورنج کانتی بلک

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,990,000 تومان 19,690,000 تومان 10,000,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی لایف فمیلی ریزورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,990,000 تومان 21,300,000 تومان 10,320,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ویند او لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,490,000 تومان 22,140,000 تومان 10,540,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,990,000 تومان 23,120,000 تومان 10,800,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل portobello

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,290,000 تومان 23,950,000 تومان 11,090,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,490,000 تومان 26,190,000 تومان 11,170,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD DREAMS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,790,000 تومان 24,580,000 تومان 11,160,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل MIRAGE PARK RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,990,000 تومان 24,900,000 تومان 11,260,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL PRESTIGE ELITE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,490,000 تومان 25,720,000 تومان 11,440,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,990,000 تومان 27,180,000 تومان 11,980,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERIA KEREMLIN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,990,000 تومان 26,550,000 تومان 11,620,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL CENTRO

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,990,000 تومان 26,700,000 تومان 11,700,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 18,790,000 تومان 27,980,000 تومان 11,980,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 18,790,000 تومان 27,980,000 تومان 11,980,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ترندی

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,790,000 تومان 29,770,000 تومان 12,430,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK ATLANTIS DE LUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 20,390,000 تومان 30,840,000 تومان 12,700,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADALYA ELITE LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 20,790,000 تومان 31,570,000 تومان 12,880,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAIA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,490,000 تومان 33,060,000 تومان 13,330,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل شروود اکسکلوسیو لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,990,000 تومان 34,080,000 تومان 13,600,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC SANTAI FAMILY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,990,000 تومان 33,870,000 تومان 13,500,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,990,000 تومان 28,920,000 تومان 13,500,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,990,000 تومان 33,950,000 تومان 13,530,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,390,000 تومان 34,270,000 تومان 13,500,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK LARA DE LUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,790,000 تومان 35,150,000 تومان 13,780,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,990,000 تومان 35,660,000 تومان 13,960,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,990,000 تومان 35,660,000 تومان 13,960,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,390,000 تومان 36,380,000 تومان 14,140,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل XANADU RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,990,000 تومان 37,450,000 تومان 14,400,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUSESI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,990,000 تومان 36,660,000 تومان 13,960,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,890,000 تومان 39,150,000 تومان 14,860,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,990,000 تومان 39,880,000 تومان 24,990,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,990,000 تومان 39,880,000 تومان 24,990,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL WINGS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,990,000 تومان 39,880,000 تومان 24,990,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 26,390,000 تومان 35,880,000 تومان 15,360,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 27,990,000 تومان 44,620,000 تومان 16,200,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM LUXURY

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 28,990,000 تومان 46,400,000 تومان 16,660,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS SUNGATE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 29,990,000 تومان 48,200,000 تومان 17,100,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADAM&EVE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 30,790,000 تومان 49,490,000 تومان - -
توضیحات
نام هتل RIXOS PREMIUM BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 41,290,000 تومان 69,000,000 تومان 22,500,000 تومان 6,290,000 تومان
توضیحات

آنتالیا ویژه 23 مهر - پگاسوس

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد .

مدارک لازم : 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی پگاسوس . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم ایلانلو 48041000
2 خانم نیک محمدی 48041000