آنتالیا ویژه 26 مهر - ماهان

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/07/26
  • هوایی
  • مقصد: آنتالیا
  • اعتبار تا: 1400/07/26
  • مدت اقامت: 6 شب
نام هتل MELODI

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,535,000 تومان 7,800,000 تومان 5,740,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA PALACE

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,795,000 تومان 8,275,000 تومان 5,875,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل AGON HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 6,930,000 تومان 8,515,000 تومان 5,940,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل melissa residence hotel

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,115,000 تومان 10,650,000 تومان 6,550,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BELKON

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,475,000 تومان 11,300,000 تومان 6,715,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل MONNA ROZA BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,515,000 تومان 11,365,000 تومان 6,730,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LARA HADRIANUS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,645,000 تومان 11,600,000 تومان 6,795,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرمیر پالاس

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 8,910,000 تومان 12,075,000 تومان 6,930,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل MONNA ROZA BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 9,500,000 تومان 13,145,000 تومان 7,225,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ARMAS SUNRISE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,095,000 تومان 14,215,000 تومان 7,525,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل آرمیر رسورت

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,295,000 تومان 14,570,000 تومان 7,625,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,830,000 تومان 15,535,000 تومان 7,890,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل آرمیر رسورت

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 10,890,000 تومان 15,640,000 تومان 7,920,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل DAIMA BIZ

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,075,000 تومان 17,780,000 تومان 8,515,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANSATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 12,870,000 تومان 19,200,000 تومان 8,910,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل SENSITIVE PREMIUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,065,000 تومان 19,560,000 تومان 9,000,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل شروود سوئیت لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,515,000 تومان 20,370,000 تومان 9,235,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS LABADA BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,660,000 تومان 20,630,000 تومان 9,300,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل GRAND PARK LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 13,860,000 تومان 20,985,000 تومان 9,400,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ADONIS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,055,000 تومان 21,345,000 تومان 9,500,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ویند او لارا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,650,000 تومان 22,415,000 تومان 9,800,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 14,650,000 تومان 22,415,000 تومان 9,800,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL CENTRO

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 15,840,000 تومان 24,550,000 تومان 10,395,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 16,035,000 تومان 24,900,000 تومان 10,495,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL DELUXE RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 17,225,000 تومان 27,045,000 تومان 11,085,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل CRYSTAL TAT BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 18,395,000 تومان 29,195,000 تومان 11,695,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل VENEZIA PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 18,415,000 تومان 29,185,000 تومان 11,685,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SHERWOOD DREAMS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 18,555,000 تومان 29,445,000 تومان 11,755,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LIMAK LIMRA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,995,000 تومان 32,035,000 تومان 12,475,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SELECTUM FAMILY RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 20,790,000 تومان 33,460,000 تومان 12,870,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل ملاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 20,790,000 تومان 33,460,000 تومان 12,870,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LIBERTY HOTELS LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,780,000 تومان 35,245,000 تومان 13,365,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل BAIA KEMER

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,770,000 تومان 37,025,000 تومان 13,860,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BAIA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,770,000 تومان 37,025,000 تومان 13,860,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل LIMAK LARA DE LUXE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,945,000 تومان 40,945,000 تومان 14,945,000 تومان 4,950,000 تومان
توضیحات STD

آنتالیا ویژه 26 مهر - ماهان

فرودگاه مقصد آنتالیا می باشد

.مدارک لازم 

پاسپورت با 6 ماه اعتبار

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی ماهان. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه ، نهار و شام  - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال )  - ترانسفر فرودگاهی

نکات قابل توجه:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)

4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 4الی 9 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 راهنمای فارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست منفی PCR حداکثر 72 ساعت قبل پرواز
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم ایلانلو 48041000
2 خانم نیک محمدی 48041000

تورهای مرتبط