تور بلغارستان - وارنا ویژه 22 مرداد - ماهان

  • مبدا : تهران
  • تاریخ شروع: 1400/05/22
  • هوایی
  • مقصد: وارنا
  • اعتبار تا: 1400/05/22
  • مدت اقامت: 7 شب
نام هتل پرلا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 18,995,000 تومان 21,895,000 تومان 14,895,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل بنیتا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 19,295,000 تومان 22,795,000 تومان 14,995,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل بنیتا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,295,000 تومان 24,795,000 تومان 15,995,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل پالما

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 21,495,000 تومان 26,995,000 تومان 14,395,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل پرلا

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,495,000 تومان 25,195,000 تومان 16,595,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل لیلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 22,895,000 تومان 30,295,000 تومان 16,695,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل APOLLO SPA RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,395,000 تومان 28,695,000 تومان 16,995,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD PARK VIEW
نام هتل APOLLO SPA RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,895,000 تومان 29,595,000 تومان 17,295,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD PARK VIEW
نام هتل رویال

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 23,995,000 تومان 29,995,000 تومان 17,295,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل HOTEL HELIOS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,795,000 تومان 29,395,000 تومان 17,795,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD PARK VIEW
نام هتل HOTEL HELIOS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 24,995,000 تومان 29,895,000 تومان 17,995,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل اطلس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 26,195,000 تومان 34,895,000 تومان 18,395,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل لیلیا

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 26,895,000 تومان 34,195,000 تومان 18,695,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل INTERNATIONAL HOTEL

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 28,695,000 تومان 42,295,000 تومان 19,595,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات SUP PARK VIEW
نام هتل کالیاکرا پالاس

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 28,895,000 تومان 37,295,000 تومان 19,895,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل آدمیرال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 29,195,000 تومان 36,995,000 تومان 19,895,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل آدمیرال

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 29,195,000 تومان 36,995,000 تومان 19,895,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل INTERNATIONAL HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 30,995,000 تومان 44,595,000 تومان 21,895,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل INTERNATIONAL HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 31,195,000 تومان 47,195,000 تومان 20,895,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات SUP SEA VIEW
نام هتل AZALIA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 31,995,000 تومان 42,595,000 تومان 20,395,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل آسترا

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 31,995,000 تومان 43,995,000 تومان 21,195,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات LUX ROOM
نام هتل ملیا گرند همیتیج

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 32,195,000 تومان 42,595,000 تومان 21,395,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل آستور گاردن

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 32,995,000 تومان 42,595,000 تومان 21,895,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات PARK VIEW
نام هتل ملیا گرند همیتیج

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 33,295,000 تومان 43,695,000 تومان 21,895,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل INTERNATIONAL HOTEL

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 33,595,000 تومان 49,495,000 تومان 22,995,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات SUP SEA VIEW
نام هتل INTERNATIONAL HOTEL

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 34,195,000 تومان 47,895,000 تومان 24,995,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD PARK VIEW
نام هتل INTERNATIONAL HOTEL

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 36,795,000 تومان 52,695,000 تومان 26,595,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات STD SEA VIEW
نام هتل ملیا گرند همیتیج

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 40,295,000 تومان 50,695,000 تومان 25,395,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات LEVEL ROOM
نام هتل ملیا گرند همیتیج

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (12-6 سال) قیمت کودک بدون تخت (6-2 سال) 45,995,000 تومان - 28,295,000 تومان 10,395,000 تومان
توضیحات LEVEL JUNIOR SUIT

تور وارنا 22 مرداد - ماهان 

مدارک لازم:

کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار. یک قطعه عکس (3/5 در 4/5) تمام رخ - رنگی - پشت زمینه سفید - بدون عینک - تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح - کپی تمام صفحات شناسنامه - هر کدام روی برگه A4 - گواهی بانکی حداقل 3 ماهه با موجودی حداقل 150.000.000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص - گواهی شغلی - ارائه کلی مدارک مبنی بر رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی- علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافران بالای 66 سال مبلغ 50.000 تومان مازاد دریافت می گردد. 

همراه داشتن تست منفی کرونا با  72 ساعت اعتبار و پر کردن فرم QR برای دریافت (HESS CODE ) الزامیست.

خدمات:
پرواز رفت و برگشت با پرواز مستقیم ماهان . ویزا. 7 شب اقامت طبق پکیج . ترانسفر فرودگاهی . بیمه نامه کامل کرونا . گشت خرید به همراه ناهار. راهنما- سیم کارت برای هر اتاق

نکات قابل توجه:
1.نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان  میباشد . 

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد.

3-درصورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت مي گردد.(در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
4.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

6.پرداخت  50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.

7.تورها بصورت اقساط 3 الی 10 ماه و تا سقف 200 میلیون ریال قابل فروش است جهت اطلاع بیشتر از شرایط اقساطی تماس بگیرید 

8- ضمانت بازگشت مسافر مبلغ 500.000.000 ریال به ازای هر نفر 

*پشتیبانی 24 ساعته :  09143144297

* تلفن تماس : -----------48041000-021-----------44092948-021

ساعت کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  09:00 الی 17:00  و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الی 14:00


ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 وارنا 7 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 سیم کارت رایگان
2 بیمه مسافرتی
3 ویزا
4 گشت شهری با ناهار
5 راهنمای فارسی زبان
6 ترانسفر فرودگاهی
7 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 فرم مشخصات
3 کپی شناسنامه وکارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم ایلانلو 48041000
2 خانم نیک محمدی 48041000