تور کوش آداسی تابستان معراج

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/10 ساعت حرکت: 22:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/18 ساعت حرکت: 01:30 شرکت حمل و نقل : معراج
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ROXX ROYAL
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SOLEIL HOTEL
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SURTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FELORA SUITE
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,804,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MY AEGEAN STAR
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,804,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
CITY HILL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,804,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SENTINUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW BANGALOW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  108,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  118,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  121,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  130,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
PALOMA PASHA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  145,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PALOMA PASHA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  148,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی معراج . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در کوش اداسی به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد .

CODE:1200

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید