تور کوش آداسی تابستان معراج

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/03 ساعت حرکت: 22:30 شرکت حمل و نقل : معراج
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 01:30 شرکت حمل و نقل : معراج
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SOLEIL HOTEL
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
ROXX ROYAL
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FELORA SUITE
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,804,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SURTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
MY AEGEAN STAR
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,304,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
CITY HILL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,304,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SENTINUS
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
ODELIA RESORT HOTEL
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,724,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW BANGALOW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  -
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  114,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW SUPERIOR
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  117,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  108,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  125,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  129,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  132,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
PALOMA PASHA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  145,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : GARDEN VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
PALOMA PASHA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  148,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,524,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات

پرواز رفت و برگشت هواپیمایی معراج . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در کوش اداسی به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد .

CODE:1200

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید