تور بدروم تابستان ایران ایرتور (مستقیم)

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/05/11 ساعت حرکت: 01:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA BJV
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/18 ساعت حرکت: 05:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
BJV IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MOONLIGHT HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PHOENIX SUN
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
SMART STAY BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
محله : مرکز بدروم
چشم انداز : STD
6 شب
MANDARIN RESORT
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
GOLDEN BEACH
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
AZURE BY YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
HOTEL DIAMOND BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
MY ELLA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات :
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
KADIKALE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
BLUE DREAMS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
HOLIDAY INN RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BODRUM PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  123,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SELECTUM COLOURS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  127,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : VILLAGE ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله : تورگوت رییس
چشم انداز : STD
6 شب
LABLANCHE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  131,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : STD
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  132,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
DUJA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : MAIN ROOM
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : GARDEN VIEW
6 شب
SAMARA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  136,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : DLX GARDEN
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PRIVE BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  148,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  166,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MIRADA EXCLUSIVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  171,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LABLANCHE ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  186,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KEFALUKA HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  208,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  184,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  137,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  196,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : garden anex
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE HOTEL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  149,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  214,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : sup land
مشاهده اقساط رزرو
محله : توربا
چشم انداز : STD
6 شب
RIXOS PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  187,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  320,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحات


پرواز رفت و برگشت ایران‌ایرتور . ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان . ترانسفر بین شهری . 6 شب اقامت در بدروم به همراه صبحانه . ناهار . شام . میان وعده . لیدرفارسی زبان . بیمه مسافرتی.

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد .
 


برای مطالعه شرایط اقساط وارد لینک شوید.


CODE:2000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید