تور کوش آداسی تابستان ایران ایرتور

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/04/29 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/05/05 ساعت حرکت: 04:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MELIKE
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : PROMO
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SIGNATURE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RAMADA SUITE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PALM WINGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  115,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SEALIGHT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتنکات قابل توجه
:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد..

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد..

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد..
.
4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد..

5.پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


CODE:1000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید