تور کوش آداسی 2،4 خرداد

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/02 ساعت حرکت: 00:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
IKA ADB
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/09 ساعت حرکت: 04:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
ADB IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MELIKE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
MELIKE
HB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله : دیدیم
چشم انداز : STD
6 شب
CITY POINT BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : LAND VIEW
6 شب
LADONIA ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SIGNATURE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SIDE SEA VIEW
6 شب
RAMADA SUITE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
RAMADA SUITE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PALM WINGS RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
RAMADA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : SEA VIEW
6 شب
INFINITY by YELKEN
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,170,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
LE BLEU
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
PINE BAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KORUMAR DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
OTIUM SEALIGHT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  71,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
AQUA FANTASY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو
محله :
چشم انداز : STD
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,590,000 تومان
توضیحات : STD
مشاهده اقساط رزرو

اطلاعات تور

مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
اقامت در هتل طبق پکیج
مسئولین تور
توضیحاتنکات قابل توجه
:

1.نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد..

2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد..

3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد..
.
4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد..

5.پرداخت 50 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود.


CODE:1000

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید